wyroby ze stali szlachetnej
strona główna kontakt

OWU Somet

Ogólne Warunki Umów spółki SOMET "P. P. SOMET SPÓŁKA JAWNA J. P. M.SOBKOWIAK"

§1 Obowiązywanie ogólnych warunków umów

1. Oferowane przedsiębiorcom przez spółkę P. P. SOMET SPÓŁKA JAWNA J. P. M. SOBKOWIAK (zwanej dalej Spółką) dostawy i usługi podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Umów (zwanych dalej również ogólnymi warunkami oraz OWU), stanowiąc integralną część umów. Ogólne warunki odnoszą się także do wszelkich przyszłych umów, nawet pomimo braku wyraźnego do nich odwołania lub ponownego pisemnego załączania ich do umowy. Wszelkie postanowienia wprowadzone przez Kontrahenta, zmieniające OWU, nie mają mocy wiążącej.

2. Ogólne Warunki Umów nie obowiązują w relacjach konsumenckich.

§2 Zawarcie umowy

1. Informacje handlowe podawane przez Spółkę mają wyłącznie charakter zaproszenia do składania ofert. Podawane przez Spółkę wielkości i wzory określają jedynie przeciętny stan oferowanych produktów. Odstępstwa od tego stanu w zakresie formy, koloru, wagi, wielkości i ilości (sztuk) są dopuszczalne i traktowane jako zgodne z umową, chyba że Kontrahent wykaże, że w świetle obiektywnych kryteriów odstępstwa te nie są dla niego możliwe do przyjęcia, gdyż pozbawiają go w zasadniczy sposób tego, czego zgodnie z umową miał prawo oczekiwać, a Spółka mogła stan taki przewidzieć.

2. W odpowiedzi na zapytania Klientów Spółka sporządza pisemną odpowiedź, mającą charakter oferty, jeśli określenie „oferta” zostanie w niej zawarte. Oferta ważna jest przez czas w niej wskazany oraz wynikający z treści OWU. Jeśli to Kontrahent składa spółce ofertę, to przyjęcie przez Spółkę oferty następuje pisemnie lub bezpośrednio przez przekazanie towaru do Kontrahenta.

3. W przypadku złożenia przez Kontrahenta zapytania drogą elektroniczną, Spółka przesyła mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zamówienia zapytania wraz z odpowiedzią. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jednak oświadczenia o przyjęciu oferty (potwierdzenia zamówienia), chociaż w konkretnym przypadku może być połączone z oświadczeniem o przyjęciu oferty lub z ofertą.

§3 Wynagrodzenie

1. Ceny proponowane przez Spółkę uznaje się za wiążące w ciągu 30 dni od daty ich przekazania do wiadomości Kontrahenta, o ile Spółka nie wskazała inaczej.

2. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, ceny podawane przez Spółkę są cenami netto, wyliczane dla odbioru z zakładu w Sułowie, Polska (EXW Incoterms 2010) i nie obejmują w szczególności kosztów opakowania, przeładunku, przewozu, ceł, kontroli jakości i pozostałych kosztów włącznie z ustawowym podatkiem VAT.

3. W razie istotnej zmiany czynników mających wpływ na ceny, takich jak koszty personalne i surowcowe, warunki sprzedaży itp., w okresie między zawarciem umowy a wyznaczonym lub rzeczywistym terminem dostawy, Spółka jest uprawniona do żądania od Kontrahenta dostosowania wysokości ceny do zmienionych warunków, a jeśli w tym zakresie nie zostanie w ciągu 14 dni osiągnięte porozumienie, to Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy.

4. Kontrahent może dokonać potrącenia roszczeń jedynie wtedy, gdy roszczenie wzajemne wynikające z określonej umowy jest bezsporne lub potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 4 Dostawa, terminy dostawy

1. Opóźnienia dostawy spowodowane siłą wyższą lub wydarzeniami, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę takie jak m.in. strajki, zarządzenia władz państwowych, klęski żywiołowe, zakłócenia w działaniu przedsiębiorstwa, brak dostaw energii i innych mediów itp., w tym w sytuacjach gdy zachodzą one u dostawców Spółki, nie są uważane za naruszenie umowy, nawet gdy dany termin został określony w sposób wiążący. W takim przypadku Spółka jest upoważniona do przedłużenia czasu dostawy względnie terminu świadczenia o okres, kiedy dostawa była utrudniona lub niemożliwa. Jeżeli dostawa lub spełnienie świadczenia staną się niemożliwe lub połączona z nadmiernymi trudnościami z przyczyn niezawinionych przez Spółkę, Spółka jest uprawniona odstąpić od umowy, a po stronie Kontrahenta nie powstaną żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Spółka jest upoważniona do dokonywania częściowych dostaw oraz spełniana innych świadczeń na rzecz Kontrahenta w częściach. Kontrahent ma obowiązek odebrania takiej dostawy. Popadły w zwłokę z odbiorem świadczenia Kontrahent ma obowiązek naprawienia powstałej w ten sposób szkody, w szczególności zrekompensowania dodatkowych wydatków i nakładów, na które narażona została Spółka.

3. Jeżeli dostawa ulegnie opóźnieniu na życzenie lub z winy Kontrahenta, to towar będzie składowany na jego koszt i niebezpieczeństwo, a po bezskutecznym wezwaniu do odebrania towaru Klient będzie miał obowiązek zwrotu Spółce kosztów magazynowania nieodebranego towaru w wysokości 50 zł netto za m2 za dzień W takiej sytuacji wszelkie skutki wydania towaru następują z chwilą zgłoszenia Kontrahentowi gotowości do wysyłki lub wydania towaru.

§5 Opakowanie

1. Koszty opakowań przewidzianych do jednorazowego użytku będą obliczone przez Spółkę według kosztów własnych, a opakowania te nie będą przyjmowane z powrotem.

2. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli nie zostaną doliczone Kontrahentowi wyraźnie do ceny, pozostają własnością Spółki. W takiej sytuacji Kontrahent ma obowiązek odesłać Spółce opakowania w ciągu 30 dni na własny koszt i w należytym stanie. Jeżeli uzgodniony zostanie własny odbiór opakowań, to Kontrahent ma obowiązek nieodpłatnie je przechować, a w uzgodnionym terminie przygotować je do odbioru w należytym stanie.

3. Europalety, kontenery i podobne opakowania dla celów transportu będą wymieniane w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych. Jeśli przy dostawie towaru, opakowania te nie zostaną przekazane na wymianę w takiej samej ilości i jakości, to Spółka jest uprawniona do odrębnego doliczenia do ceny nieprzekazanych na wymianę opakowań.

§6 Przejście ryzyka

1. Niebezpieczeństwo przypadkowego zagubienia, utraty lub pogorszenia towaru przechodzi na Kontrahenta w chwili wydania, a w przypadku sprzedaży realizowanej wysyłkowo, w momencie przekazania towaru spedytorowi, podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo transportowe albo innej osobie trudniącej się przewozem towarów. Reguła ta znajduje zastosowanie niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu towaru.

2. Zwłoka Kontrahenta w odbiorze towaru jest równoznaczna ze skutkiem w postaci wydania towaru Kontrahentowi.

3. Ubezpieczenie towaru w transporcie dokonywane jest przez Spółkę wyłącznie na wyraźne życzenie Kontrahenta i na jego koszt.

§7 Rękojmia za wady

1. Jeżeli występują wady towaru, za które Spółka ponosi odpowiedzialność (§8 OWU), to Spółka zobowiązuje się dostarczyć towar zastępczy. Dopiero gdy nie nastąpi to w odpowiednim terminie, lub z jakichś przyczyn nie przyniesie rezultatu, Kontrahent może odstąpić od umowy. O niedojściu do skutku dostawy towaru zastępczego można mówić w sytuacji, gdy Spółce zagwarantowana zostanie dostateczna możliwość takiej dostawy, a pożądany efekt nie nastąpił; gdy dostawa towarów zastępczych nie jest możliwa; jeśli Spółka odmówi jej dokonania lub popadnie z nią w zwłokę w sposób nie do przyjęcia dla Kontrahenta; gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do dostawy towarów zastępczych lub gdy będzie ona dla Spółki z innych przyczyn połączona z nadmiernymi trudnościami. Przewidziane w niniejszym punkcie prawo Kontrahenta do odstąpienia od umowy nie może być realizowane w przypadku wad nieistotnych.

2. Kontrahent ma obowiązek sprawdzić zgodność towaru z umową bezzwłocznie po jego dostawie i zgłosić niezwłocznie wszelkie widoczne wady, a pozostałe wady zgłosić niezwłocznie w formie pisemnej, pod rygorem uznania, że towar jest niewadliwy. Zgłoszenie wad w każdym wypadku nie może nastąpić później niż w ciągu 14 dni.

3. Jeżeli Kontrahent z powodu wady, po niedostarczeniu przez Spółkę towaru zastępczego, zdecyduje się odstąpić od umowy, to nie przysługuje mu z tego tytułu żadne odszkodowanie. Wówczas Kontrahent jest zobowiązany zwrócić Spółce dostarczony towar. Jeśli po niedostarczeniu przez Spółkę towaru zastępczego Kontrahent zdecyduje się na żądanie odszkodowania, dostarczony towar pozostaje w jego posiadaniu, a wysokość odszkodowania będzie wyliczona jako różnica między ceną zakupu a wartością wadliwego towaru. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy naruszenie umowy zostało spowodowane umyślnie.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności

1. W granicach dopuszczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami wyłączona jest odpowiedzialność zarówno Spółki, jak i osób, którymi Spółka się posługuje, za naruszenie umowy wynikające z winy nieumyślnej, a także za wady fizyczne i prawne towarów (niezgodność towaru z umową). Istniejąca odpowiedzialność obejmuje typowe i możliwe do uprzedniego przewidzenia szkody, powstałe w następstwie naruszenia umowy.

2. Kontrahent ma obowiązek przestrzegać przepisów o ochronie własności przemysłowej oraz prawnoautorskich, a w razie ich naruszenia zwolnić Spółkę od odpowiedzialności względem osób trzecich.

§9 Zastrzeżenie własności i cesja na zabezpieczenie

1. Spółka pozostaje właścicielem towaru do czasu spełnienia wszystkich wymagalnych i przyszłych świadczeń, do których Kontrahent jest zobowiązany względem Spółki.

2. Kontrahent jest uprawniony do zmian towaru objętego zastrzeżeniem własności, zgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki, a nawet zbycia takiego towaru w sposób przyjęty w obrocie, o ile nie pozostaje w zwłoce. Jednakże obciążanie takiego towaru zastawem przez Kontrahenta lub czynienie z niego przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedopuszczalne. Roszczenia powstałe z tytułu dalszej sprzedaży lub wynikające z innych tytułów szczególnych (ubezpieczenie, czyny niedozwolone), a odnoszące się do towarów objętych zastrzeżeniem własności na rzecz Spółki (włączając w to wszelkie roszczenia wynikające z korekty rozliczeń), zostają przelane na rzecz Spółki przez Kontrahenta do wysokości wierzytelności Spółki. Dla każdorazowej dostawy towarów przez Spółkę przelew wierzytelności dotyczy wierzytelności Kontrahenta wobec dalszych odbiorców z tytułu dalszego zbycia towaru / towarów, które stanowiły przedmiot danej umowy dostawy.

3. Kontrahent jest uprawniony do ściągnięcia przelanych wierzytelności od dalszych odbiorców w zwykłym toku czynności handlowych. Uprawnienie to a także uprawnienie do rozporządzania towarem / towarami wygasa, jeżeli Kontrahent nie wywiąże się ze swoich obowiązków płatności wobec Spółki, w inny rażący sposób naruszy postanowienia umów zawartych ze Spółką lub popadnie w stan trudności finansowych. Za trudności finansowe uważa się zaprzestanie płatności, zadłużenie, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i każdą inna istotna zmianę stosunków majątkowych Kontrahenta, która może prowadzić do zagrożenia zabezpieczenia / zabezpieczeń Spółki. W takiej sytuacji Kontrahent zobowiązany jest do współdziałania ze Spółką przy ściąganiu wierzytelności.

4. Kontrahent przechowuje towary objęte zastrzeżeniem własności bez wynagrodzenia. Jest przy tym zobowiązany do ubezpieczenia towaru w zwyczajowo przyjętym zakresie. W przypadku prób wkraczania osób trzecich – w szczególności komornika sądowego - we władztwo nad towarami objętymi zastrzeżeniem własności, Kontrahent ma obowiązek wskazać, że towary te stanowią własność Spółki i niezwłocznie zawiadomić ją o tym fakcie.

5. W przypadku naruszenia obowiązków przez Kontrahenta, w szczególności w zakresie płatności, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego Spółka jest upoważniona do żądania wydania przedmiotu jej własności i/lub odstąpienia od umowy. Kontrahent ma wówczas obowiązek wydania rzeczy. Wystąpienie z żądaniem wydania towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie oświadczone przez Spółkę.

6. Kontrahent nie jest uprawniony do dalszego zbywania towaru / towarów z zastrzeżeniem zakazu przelewu wierzytelności w umowie z dalszym odbiorcą.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w celu realizacji umowy.

§11 Postanowienia pozostałe

1. Wszelkie spory powstałe na tle umów, do których zastosowanie mają niniejsze OWU, w tym także spory co do ważności tych umów w całości bądź w części, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki w dniu wytoczenia powództwa.

2. Do podpisywania umów Strony mogą upoważnić wskazane przez siebie osoby.

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWU wymagają formy pisemnej. To samo dotyczy powyższego postanowienia o zastosowaniu formy pisemnej.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy lub OWU będzie bezskuteczne, nie będzie miało to wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień.